oklejanie samochodów Szczecin, oklejanie aut Szczecin

znakowanie odzieży Szczecin, nadruk na odzieży Szczecin, koszulki z nadrukiem Szczecin, kamizelki z nadrukiem Szczecin

usługi frezowania CNC Szczecin - sklejka, kompozyty, poliwęglan, pcv spienione

usługi cięcia i grawerowania laserem CO2 Szczecin

Regulamin

REGULAMIN

Drukarnia KRANTOM (zwana dalej „Sprzedającym”) świadczy usługi (wykonuje zamówienia) oraz prowadzi sprzedaż bezpośrednią a także świadczy usługi (wykonuje zamówienia) oraz sprzedaż poprzez sklep internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym: www.drukarniacyfrowa.szczecin.pl (zwany dalej SKLEP), prowadzony przez Romana Kravchuka pod firmą KRANTOM, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Miasta Szczecin pod numerem UN/023158/04 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Reja 9/3, 71-561 Szczecin, oraz oddziałem w Szczecinie przy ul. Wilcza 1G, 71-661 Szczecin, gdzie mieści się drukarnia.

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE


1.     Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki stron umów zawieranych przez Drukarnię KRANTOM, zakres odpowiedzialności stron, a także warunki składania zamówień i ich realizacji oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2.     Sprzedający kieruje swoją ofertę zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych i prawnych, nie prowadzących działalności gospodarczej lub zawodowej.
3.     Sprzedaż towarów oraz świadczenie usług (wykonywanie zamówień) odbywa się przez Internet za pośrednictwem sklepu internetowego. Istnieje również możliwość bezpośredniego składania zamówienia w oddziale firmy, gdzie mieści się drukarnia.
4.     Obie strony umowy mają obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5.     Kontrahent rejestrując się na stronie drukarni lub składając zamówienie w biurze może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego materiałów reklamowych na adres e-mail.
6.     Kontrahent może anulować zamówienie tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy zamówienie nie zostało opłacone i pliki nie zostały zaakceptowane przez Kontrachenta. Kontrahentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Sprzedawcą. Wyjątkiem jest sytuacja gdy Sprzedawca opóźnia się z wykonaniem i dostarczeniem zamówienia dłużej niż 30 dni. Kontrahent ma obowiązek poinformować Sprzedawce w formie pisemnej o rozpoczęciu ewentualnych roszczeń z tytułu przekroczenia terminu realizacji i dostawy zamówienia w terminie nie późniejszym niż 7 dni do dnia zakończenia zlecenia ustalonego w umowie. Nie przedstawione roszczenia w tym terminie oznaczają zrzeczenie się ich przez Kontrahenta.

 
§ 2
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ JEGO REALIZACJA


1.     Zamówienie może być złożone wyłącznie po dokonaniu rejestracji oraz zaakceptowaniu regulaminu drukarni. Po dokonaniu rejestracji Kontrahent otrzymuje indywidualne konto wraz z hasłem, z którego może dokonywać wielokrotnych zleceń.
2.     Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta po prawidłowym złożeniu zamówienia. Aby rozpocząć jego realizację niezbędne jest wciśnięcie przycisku "Złóż zamówienie" przy odbiorze osobistym i opłaceniu zamówienia Online przy wysyłce. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
3.     Przesyłane pliki do druku powinny być zgodne ze wskazówkami znajdującymi się na stronie „Jak przygotować projekt”.
4.     Pliki otrzymane przez Sprzedającego sprawdza automatycznym preflight lub mogą być sprawdzone przez grafika za odrębnym wynagrodzeniem.
5.     Kontrahent może zlecić Sprzedającemu przygotowanie danego pliku (projektu) do wydruku za odrębnym wynagrodzeniem. 
6.     Jeżeli mimo powiadomienia Kontrahenta przez system o tym, że dany plik (projekt) nie jest zgodny ze wskazówkami, Klient nie doprowadzi pliku (projektu) do stanu zgodnego ze wskazówkami albo też nie zleci Sprzedającemu przygotowania danego pliku (projektu) do wydruku, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady wydruku, których można byłoby uniknąć gdyby Klient zastosował się do wskazówek Sprzedającego. 
7.     Sprzedający gwarantuje pełną ochronę danych osobowych Kontrahenta oraz zobowiązuje się do wykorzystywania otrzymanych danych oraz plików (projektów) nadesłanych przez Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
8.     W przypadku nietypowego zamówienia, którego Kontrahent nie może zlecić za pomocą sklepu internetowego, istnieje możliwość wysłania zapytania ofertowego na adres: sprzedaz@krantom.eu lub telefonicznie na numer +48 91 852 49 76 lub +48 91 852 50 75.
9.     Po złożeniu zamówienia Klient może poprosić o przygotowanie próbnego wydruku kolorów do wglądu w siedzibie Sprzedającego. Ewentualna reklamacja kolorystyki będzie uwzględniona jedynie wtedy, kiedy po zaakceptowaniu kolorystyki w siedzibie Sprzedającego przez Kontrahenta, odbiega ona od okazanej Klientowi na wydruku próbnym.
10.    Dopasowanie kolorystyki wydruku próbnego do określonej próbki koloru jest dodatkowo płatne.
11.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treść pliku (projektu), a także za błędy merytoryczne, stylistyczne lub ortograficzne znajdujące się w treści pliku (projektu), stanowiącego przedmiot zamówienia.


§3
TERMINY REALIZACJI


1.    Terminy realizacji, podawane w dniach roboczych, są uzależnione od rodzaju produktu i wskazane są na stronie internetowej bezpośrednio przy każdej pozycji.
2.    Termin realizacji liczy się od dnia otrzymania pliku (projektu) nadającego się do wydruku i zgodnego ze wskazówkami znajdującymi się na stronie „Jak przygotować projekt”, ewentualnie od dnia, w którym mimo braku zgodności pliku (projektu) ze wskazówkami, Kontrahent podejmie decyzję o złożeniu zamówienia. 
3.    Ewentualne modyfikacje pliku (projektu) przez Kontrahenta lub wprowadzenie przez Klienta poprawek lub dodatków do pliku (projektu) powodują, że termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o okres niezbędny do wprowadzenia zmian i przygotowania zmodyfikowanego pliku (projektu) do wydruku. 
4.    Czasu dostawy przesyłki nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Przewidywany czas dostawy przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 3 (trzy) dni robocze. 
5.    W celu przyspieszenia realizacji zlecenia Kontrahent może kontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie.
6.    W przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą spowodować uchybienie terminowi realizacji zamówienia (np. awaria maszyny), Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kontrahenta o przyczynie opóźnienia oraz o najbardziej prawdopodobnym terminie usunięcia przeszkody i przewidywanym terminie wykonania zamówienia.

 
§ 4
CENY (WYNAGRODZENIE) I KOSZTY PRZESYŁKI


1.    Wszystkie stawki cen (wynagrodzeń) poszczególnych usług i produktów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (a zatem kwotami, w których uwzględniony jest podatek od towarów i usług). 
2.    Stawki cen (wynagrodzeń) nie obejmują ewentualnego kosztu przesyłki. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest od jej wielkości, odległości oraz kuriera. Stawki kosztów przesyłki wskazane są na stronie internetowej i są stawkami brutto (a zatem kwotami, w których uwzględniony jest podatek od towarów i usług).  

 
§ 5
FORMY PŁATNOŚCI


1.    W momencie złożenia zamówienia Klient zobowiązuje się odebrać zamówiony produkt i zapłacić Sprzedającemu cenę (wynagrodzenie).
2.     Wyboru formy płatności dokonuje Klient w momencie składania zamówienia.
3.     Płatność zrealizowanego zlecenia może być dokonana w trzech formach:
a) przelewem z góry na rachunek bankowy (100% przedpłaty na podstawie faktury proforma),
b) gotówką przy osobistym odbiorze w oddziale firmy Sprzedającego,
c) gotówką w chwili dostarczenia przesyłki przez kuriera (opcja).

 
§ 6
REKLAMACJE


1.     Po otrzymaniu zamówienia Kontrahent powinien sprawdzić czy produkt jest zgodny z zamówieniem.
2.     W przypadku ujawnienia się wad zamówienia Kontrahent powinien zawiadomić o ujawnieniu się wad Sprzedającego, opisując wadę, datę jej wykrycia oraz okoliczności, podczas których doszło do jej ujawnienia. Zawiadomienie o wadzie powinno zostać złożone w siedzibie lub oddziale Sprzedającego, ewentualnie zostać przesłane do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej w całym nie naruszonym nakładzie. 
3.    Sprzedający o sposobie rozpoznania reklamacji zawiadomi Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie. 
4.    Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedający nieodpłatnie usunie wady wykonanego produktu albo wykona nowe zamówienie, chyba że usunięcie wad albo wykonanie nowego zamówienia są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. W sytuacji niemożliwości usunięcia wad albo wykonania nowego zamówienia, ewentualnie w przypadku nadmierności kosztów z tym związanych, Sprzedający zwróci Klientowi poniesione przez Klienta koszty, w szczególności zapłaconą cenę (wynagrodzenie) oraz poniesione koszty przesyłki.